ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ 

 

SANY STAV, s.r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov podľa § 132 ods. 3 v nadväznosti na § 133 ods.1 a 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v SR. Spĺňa tiež podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SRa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je držiteľom platných licencií a certifikátov na realizáciu kompletných zatepľovacích a sanačných systémov, predovšetkým systém od výrobcu BAUMIT. Taktiež disponujelicenciami od výrobcov a dodávateľov hydroizolačních systémov, ako napr. MAPEI a iné. Všetci pracovníci spoločnosti pravidelene absolvujú odborné školenia na všetky aplikované systémy.