Spôsobilosť

Odborná a technická spôsobilosť firmy.

Odborná a technická spôsobilosť

SANY STAV, s.r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov podľa § 132 ods. 3 v nadväznosti na § 133 ods.1 a 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v SR. Spĺňa tiež podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je držiteľom platných licencií a certifikátov na realizáciu kompletných zatepľovacích a sanačných systémov, predovšetkým systém od výrobcu BAUMIT. Taktiež disponuje licenciami od výrobcov a dodávateľov hydroizolačních systémov, ako napr. MAPEI a iné. Všetci pracovníci spoločnosti pravidelne absolvujú odborné školenia na všetky aplikované systémy.

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ

Ako dodávateľ spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť pre realizáciu verejných zákaziek na stavebné práce podľa § 28 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osoby zodpovedné za vykonanie práce sú držiteľmi požadovaného osvedčenia o vzdelaní a profesnej kvalifikácii. Predpoklady pre technické, akostné, estetické a funkčné vykonanie zákazky sú doložené certifikátmi a dokumentáciou skutočnených stavieb. Vo väčšine zákaziek firma pôsobila ako generálny dodávateľ. Práce na zákazkách sú vykonávané zodpovedne, uskutočnené práce zodpovedajú technickým požiadavkám a všetky práce sú včas dokončované.

Firma SANY STAV, s.r.o. ako dodávateľ spĺňa požiadavky finančnej a ekonomickej spôsobilosti podľa § 27 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je schopná plniť svoje finančné záväzky a v prípade požiadavky doložiť túto skutočnosť podľa § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu, aký objednávateľ zákazky požaduje.

Spoločnosť nezakladá svoj peňažný tok / cash flow na základe záloh vyberaných dopredu, ale naopak. Najskôr sa realizujú práce, ktoré sú následne formou dielčích mesačných daňových dokladov / faktúr účtované objednávateľovi na základe skutočne realizovaných prác.

Firma SANY STAV s.r.o. každým rokom potvrdzuje svoju silnú a stabilnú pozíciu na trhu a môže tak v plnej miere garantovať svoje povinnsoti a záväzky voči všetkým objednávateľom.

Firma SANY STAV s.r.o. je poistená voči zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou v poisťovni Generali.

Certifikáty

Licencia

Firma SANYSTAV, s.r.o. je držiteľom licencie za zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

Certifikát manažérstva kvality

 Firma SANYSTAV, s.r.o. má zavedený a používa systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou:

  • EN ISO 9001:2015
  • EN ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Certifikát

Firma SANYSTAV, s.r.o. je schváleným aplikátorom hydroizolačného systému sikaplan 15G.

Kontaktujte nás

6 + 3 =

Tomášikova 58 Prešov

+421 915 961 032